Klachtenregeling

Inleiding

Kinderopvang is mensenwerk. En waar mensen werken, kan iets misgaan. De kinderopvang vormt op deze regel geen uitzondering. Dit kan leiden tot ontevredenheid, en uiteindelijk soms in klachten. Stichting SpelenderWijs heeft daarom een klachtenregeling geformuleerd.

Een goede onderlinge verstandhouding is van groot belang voor alle betrokkenen. Wij streven daarom naar een open communicatie met allen die bij de peuterspeelzaal/peuteropvang en de BSO betrokken zijn. Het doel van deze klachtenregeling is het naar aller tevredenheid oplossen van klachten van ouder(s)/verzorger(s).

BEGRIPSOMSCHRIJVING

Ouder(s)/verzorger(s):

De wettelijk vertegenwoordiger van de peuter die gebruikmaakt van de diensten van de Stichting SpelenderWijs IJsselgraaf.

Wettelijk vertegenwoordiger:

De ouder, curator of andere vertegenwoordiger die op grond van wetgeving of na rechterlijke uitspraak, de belangen van de peuter behartigt.

Directeur:

De door het bestuur benoemde functionaris bekleed met de dagelijkse leiding van de peuterspeelzaal/peuteropvang en/of buitenschoolse opvang (BSO).

Medewerker:

Een persoon werkzaam binnen de Stichting, zowel in dienst van als verbonden aan, inclusief personen die binnen de stichting stagelopen en onder verantwoordelijkheid van de Stichting diensten verlenen.

Pedagogisch medewerker:

Een persoon werkzaam binnen de Stichting verantwoordelijk voor het begeleiden van kinderen binnen de peuterspeelzaal/peuteropvang en/of BSO.

Oudercommissie:

Een commissie bestaande uit ouders die de belangen van de ouders/verzorgers, betrokken bij de peuterspeelzaal/peuteropvang en/of BSO, behartigt.

Buitenschoolse opvang:

(BSO) soms ook ‘naschoolse opvang’ genoemd, is een verzamelnaam van alle professionele kinderopvang, geregeld voor schoolgaande kinderen buiten de schooltijden.

 

Peuterspeelzaal/peuteropvangwerk:

De verzorging, opvoeding en het bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen uitsluitend bestemd voor kinderen vanaf de leeftijd van twee jaar tot het tijdstip waarop die kinderen kunnen deelnemen aan het basisonderwijs. Het peuterspeelzaal/peuteropvangwerk wordt uitgevoerd op de peuterspeelzaal/peuteropvang waar de kinderen minimaal twee dagdelen verblijven en maximaal drie dagen.

Klager:

Een ouder/verzorger van een kind, (een lid van) het personeel, (een lid van) de directie, (een lid van) het bevoegd gezag of een vrijwilliger die werkzaamheden verricht voor de peuterspeelzaal/peuteropvang, BSO, alsmede een persoon die anderszins deel uitmaakt van de peuterspeelzaal/peuteropvang, BSO, die een klacht heeft ingediend.

Aangeklaagde:

Een ouder/verzorger van een kind, (een lid van) het personeel, (een lid van) de directie, (een lid van) het bevoegd gezag of een vrijwilliger die werkzaamheden verricht voor de peuterspeelzaal/peuteropvang, BSO, alsmede een persoon die anderszins deel uitmaakt van de peuterspeelzaal/peuteropvang, BSO tegen wie een klacht is ingediend.

Stichting: Stichting SpelenderWijs IJsselgraaf, gevestigd in Hummelo.

Bestuur:

Het bestuur van de Stichting SpelenderWijs IJsselgraaf. De perso(o)n(en) die krachtens opgedragen bevoegdheden eindverantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het peuterspeelzaal/peuteropvang- en kinderopvangwerk van de stichting.

Klacht: Een mondelinge of schriftelijke uiting van ongenoegen over gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen van de aangeklaagde.

Geschillencommissie Kinderopvang: De Geschillencommissie Kinderopvang behandelt klachten van consumenten tegen ondernemers in de kinderopvang over dagopvang (kinderen van 0-4 jaar) en buitenschoolse opvang (kinderen van 4-12 jaar) in kindercentra.

KLACHTEN

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe een klacht mogelijk voorkomen kan worden dan wel in een voortraject naar tevredenheid van alle partijen kan worden opgelost. Mocht u niet tot een oplossing komen, dan kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie Kinderopvang.

Wie kan een klacht indienen?

Alle ouder(s)/verzorger(s) waarvan het kind op een van onze peuterspeelzalen/peuteropvang/BSO-locaties zit, kunnen een klacht indienen.

 

Waarover kan een klacht ingediend worden?

De klachtenregeling heeft betrekking op alle aspecten van de organisatie, zoals deze zich kunnen voordoen in de relatie tussen de organisatie en de ouder(s)/verzorger(s).

U kunt terecht bij:

In alle gevallen kunt u uw probleem eerst bespreken met de pedagogisch medewerker (leidster). Inzet is dat in goed overleg gezocht wordt naar een oplossing.

Vervolgtraject bij onvoldoende resultaat

Mocht vanuit dit gesprek volgens één van de partijen geen voldoende resultaat voortvloeien, kan de ouder/verzorger de klacht schriftelijk kenbaar maken aan de directeur. Klager en eventueel beklaagde worden in de gelegenheid gesteld hun argumenten naar voren te brengen en toe te lichten, alsook (in een gezamenlijk gesprek) te reageren op elkaars argumenten.

Indien nodig kan informatie worden ingewonnen bij de klager of derden waarvoor, uit privacyoverweging, schriftelijke toestemming van de betrokkene(n) vereist is. De interne afhandeling van de klacht geschiedt schriftelijk en geheel vertrouwelijk. De klager en beklaagde hebben het recht om de op de klacht betrekking hebbende stukken in te zien. Stukken die door één van de partijen worden verstrekt onder de conditie dat de ander geen recht tot inzage heeft, worden niet in de oordeelvorming meegenomen.

De organisatie (medewerker en/ of directeur) stelt de klager, rekening houdend met de aard van de klacht, zo spoedig mogelijk uiterlijk na 6 weken in kennis over het oordeel met betrekking tot de gegrondheid van de klacht. De ouder wordt zoveel mogelijk op de hoogte gehouden van de voortgang van de behandeling van de klacht. In het oordeel worden concrete termijnen gesteld waar binnen eventuele maatregelen zullen zijn gerealiseerd.

De klager is altijd gerechtigd de klacht in te trekken, de directeur is dan wel bevoegd onderzoek te doen naar de klacht, waarvan hij/zij de klager op de hoogte stelt.

Vertrouwenspersoon

Voor Stichting SpelenderWijs IJsselgraaf kan de heer H. Riphagen als onafhankelijk vertrouwenspersoon ingeschakeld worden. Dit kan zowel door de peuterspeelzaal/peuteropvang, de BSO, als ook door de ouders/verzorgers. Hiermee wordt gelegenheid geboden klachten serieus te nemen en toe te werken naar passende oplossingen voor alle partijen. U kunt hem bereiken via tel: 06 – 41 79 64 66 of via herman.riphagen@ijsselgroep.nl

Vervolgtraject naar Geschillencommissie Kinderopvang

Mocht u via de hierboven genoemde weg niet tot een oplossing komen, kunt u terecht bij de Geschillencommissie Kinderopvang.

GESCHILLENCOMMISSIE KINDEROPVANG

Stichting SpelenderWijs is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang. De commissie heeft tot taak geschillen te beslechten tussen consument (ouder/verzorger) en ondernemer (peuterspeelzalen en kinderopvangorganisatie), voor zover deze betrekking hebben op de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot de door de ondernemer te leveren of geleverde diensten en/of zaken. Zij doet dit door in een dergelijk geschil een bindend advies uit te brengen of door een schikking tussen partijen te bevorderen.

Op de website www.degeschillencommissie.nl (onder commissies/kinderopvang), gaat u via de knop ‘klacht indienen” naar het digitale loket.

Ouder(s)/verzorger(s) kunnen een geschil indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang als:

  •  de kinderopvangorganisatie niet binnen zes weken heeft gereageerd op een schriftelijke klacht;
  • de ouder(s)/verzorger(s) en de kinderopvang-/peuterspeelzaal-/peuteropvang-organisatie het niet binnen zes weken eens zijn geworden over de afhandeling van een klacht.

In uitzondering op het bovenstaande mogen ouder(s)/verzorger(s) meteen een geschil indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang als in redelijkheid niet van ouder(s)/verzorger(s) kan worden verlangd dat zij onder de gegeven omstandigheden een klacht indienen bij de kinderopvang-/peuterspeelzaal/peuteropvang-organisatie.

Oudercommissies kunnen vanaf 1 januari 2016 een geschil over de toepassing van het adviesrecht direct voorleggen aan de Geschillencommissie Kinderopvang.

Het reglement van Geschillencommissie Kinderopvang kunt u vinden op

https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/kinderopvang

Voor vragen over klachten en vragen met betrekking tot de kinderopvang kunt u terecht op:

https://www.klachtenloket-kinderopvang.nl/ouders/

De contactgegevens van de Geschillencommissie Kinderopvang zijn:

Postbus 90600

2509 LP Den Haag

Telefoonnummer: 070-3105310  Op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

LOCATIES

Peuterspeelzalen:

Kom Pas Kijken, Meipoortwal 1, 6981 DD Doesburg

Hummelhuus, Zanderskamp 95, 6983 CG Doesburg

De Peuterhof, Wilgenstraat 4, 6982 BZ Doesburg

PSG de Woordhof, Keppelseweg 54, 6999AR Hummelo

PSG Het Noorderlicht, Bezelhorstweg 117, 7002CC Doetinchem

PSG Klein Hagen, Van Gorkomweg 1, 7009 CZ Doetinchem

PSG Eigen-Wijs, Talmastraat 1, 7021 AT Zelhem

Buitenschoolse opvang:

BSO Horizon Stad, Meipoortwal 1, 6981 DD Doesburg

BSO Beinum, Zanderskamp 95, 6983 CG Doesburg

BSO Het Woordwijk, Keppelseweg 56, 6999 AR Hummelo

BSO Groot Hagen, Van Gorkomhof 1, 7009 CZ Doetinchem

BSO Het Noorderlicht, Bezelhorstweg 117, 7002 CC Doetinchem

BSO Schöneveld, Lohmanlaan 25, 7003 DJ Doetinchem

BSO Eigen-Wijs, Talmastraat 1, 7021 AT Zelhem