Vacature

Bestuurstichting IJsselgraaf – SpelenderWijs zoekt een
Lid Raad van Toezicht

BIJ VOORKEUR MET KENNIS EN ERVARING IN HET DOMEIN VAN
KINDEROPVANG EN/OF INTEGRALE KINDCENTRA (OF ONDERWIJS)

Sollicitatieprocedure

Werving
Deze vacature wordt in week 8 uitgezet in landelijke en lokale media.
Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mevr. Mascha Schnitzler, Voorzitter Raad van Toezicht, 06 – 57 26 58 57
Solliciteren
We verzoeken u om uw motivatiebrief en CV uiterlijk vrijdag 12 maart a.s. te mailen naar yvettevanrijswick@ijsselgraaf.nl (bestuurssecretaris).
Selectie
Week 11
Brievenselectie
Uiterlijk vrijdag 19 maart
Berichtgeving aan kandidaten
Maandag 22 maart tussen 16-20u
Gespreksronde 1 Selectiecommissie
Maandag 29 maart tussen 16-20u
Gespreksronde 2 Benoemingsadviescommissie
Week 14
Voordracht van geselecteerde kandidaat aan gemeenten Doesburg, Doetinchem en Bronckhorst
Uiterlijk 1 juni
Benoemingsbesluit door genoemde gemeenteraden

Startdatum is 1 september 2021.

Organisatieprofiel Bestuurstichting IJsselgraaf - Spelenderwijs

De Bestuurstichting IJsselgraaf – SpelenderWijs is sinds 1/1/2021 het overkoepelende bestuursorgaan van Stichting IJsselgraaf Scholengroep (PO) en Stichting SpelenderWijs Kinderopvang (2-12 jaar). Beide stichtingen bieden al vele jaren openbaar basisonderwijs resp. kinderopvang aan in de gemeenten Doetinchem, Bronckhorst en Doesburg. De recente oprichting van de bestuurstichting draagt bij aan onze ambitie tot vorming van kindcentra, waarbinnen medewerkers van onderwijs en kinderopvang nauw samenwerken aan een doorgaande ontwikkellijn van kinderen van 2-12 jaar.

Hierbij is “passie” het kernwoord. Passie voor het kind, passie als leerkracht, passie als leidinggevende en ondersteuner, passie voor de samenwerking tussen de scholen. Met passie samen vooruit.De nieuwe bestuurstichting kent als bestuursorganen een eenhoofdig College van Bestuur en een Raad van Toezicht, bestaande uit 5 leden. De medezeggenschap op het niveau van de bestuurstichting wordt in 2021 nog nader vormgegeven in een Gemeenschappelijk Overleg Orgaan (GMO), waarin leden van de medezeggenschapsorganen van Stichting IJsselgraaf en Stichting SpelenderWijs vertegenwoordigd zijn.

Deze beide stichtingen – die nu in één bestuurstichting zijn ondergebracht – blijven verder geheel volgens de voor hen geldende wet- en regelgeving functioneren. De bestuurder ontwikkelt hiervoor – samen met directeuren, manager kinderopvang en staf – het beleid en zorgt voor de uitvoering hiervan. De Raad van Toezicht van de bestuurstichting houdt voor beide stichtingen toezicht op een goede balans tussen het maatschappelijke belang van goed onderwijs/kinderopvang en het organisatiebelang van beide stichtingen. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Gemeenteraden van Bronckhorst, Doesburg en Doetinchem.

Stichting IJsselgraaf Scholengroep heeft 15 openbare basisscholen met zo’n 3200 leerlingen. IJsselgraaf heeft als grote onderwijsorganisatie een gunstige uitgangspositie met een grote diversiteit aan scholen, een compact bestuursbureau, een gezonde financiële basis en een hoge mate van beleidsvrijheid op schoolniveau. IJsselgraaf staat anno 2021 aan de start van een nieuw 4-jarig strategisch Koersplan.

Stichting SpelenderWijs Kinderopvang biedt op 8 locaties opvang aan peuters van 2-4 jaar en daarnaast buitenschoolse opvang aan schoolkinderen van 4-12 jaar. Alle locaties zijn gevestigd binnen scholen van IJsselgraaf. De 30 medewerkers van SpelenderWijs werken met hun ruim 300 collega’s uit het onderwijs samen aan een doorgaande ontwikkellijn voor kinderen van 2-12 jaar, binnen eenzelfde veilige, vertrouwde omgeving van kindcentra.

Profielschets lid Raad van Toezicht

WIJ ZOEKEN EEN LID MET BIJ VOORKEUR EXPERTISE EN ERVARING IN HET DOMEIN VAN KINDEROPVANG EN/OF INTEGRALE KINDCENTRA (OF ONDERWIJS)

Algemeen profiel

Onze nieuwe collega:
▪ Heeft een warm hart voor de ontwikkeling en educatie van jonge mensen;
▪ Heeft een voorwaartse blik over wat nodig is om de strategische doelen te realiseren;
▪ Heeft het vermogen om met een constructieve, toegankelijke en verbindende houding bij te dragen aan een goede samenwerking met de bestuurder, het Gemeenschappelijke Overleg Orgaan en andere partijen binnen en buiten de organisatie;
▪ Heeft een academisch denkniveau door opleiding of werkervaring;
▪ Heeft (brede) maatschappelijke en bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving;
▪ Is onafhankelijk, integer en verantwoordelijk;
▪ Houdt een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
▪ Is vaardig in het samenwerken in een team;
▪ Heeft oog voor maatschappelijke, onderwijskundige ontwikkelingen en voor ontwikkelingen op gebied van kinderopvang en kan deze duiden in relatie tot de stichting;
▪ Heeft inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan organisaties in het onderwijs en kinderopvang stellen;
▪ Heeft een relevant netwerk;
▪ Heeft een betaalde functie in het maatschappelijk verkeer en is voldoende beschikbaar voor het uitoefenen van deze functie.

Specifiek aandachtsgebied: Kinderopvang en/of Integrale Kindcentra (IKC’s)
Voor een goed functioneren van een Raad van Toezicht in het werkveld Onderwijs en Kinderopvang dienen de volgende aandachtsgebieden in onze Raad vertegenwoordigd te zijn:
▪ Bestuur en overheid
▪ Onderwijs en Kinderopvang
▪ Personeel en Organisatie
▪ Financiën
▪ Huisvesting en juridische zaken

In de huidige samenstelling van de Raad zijn ervaring op het gebied van onderwijs, management, bestuur, financiën en (ortho)pedagogiek al stevig aanwezig.

Aanvullend is de Raad van Toezicht daarom nu op zoek naar een nieuw lid met bij voorkeur expertise en werkervaring in het domein van Kinderopvang en/of IKC’s. Ook een onderwijsachtergrond komt in aanmerking.

Inrichting Raad van Toezicht Bestuurstichting

Taken Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van IJsselgraaf – SpelenderWijs ziet erop toe dat het beleid van het College van Bestuur dienend is aan de doelstelling en de grondslag van de bestuurstichting. Daartoe behoort in ieder geval de ontwikkeling van kindcentra.

De Raad gedraagt zich volgens de Code Goed Toezicht (PO/KOV) en bewaakt dat de bestuurder handelt volgens de Codes Goed Bestuur (PO/KOV).

De Raad van Toezicht staat het College van Bestuur met gevraagd en ongevraagd advies terzijde en stimuleert en ondersteunt de bestuurder bij maatschappelijke en bestuurlijke netwerkvorming. De Raad houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs en de kinderopvang, inclusief een gezonde en professionele cultuur en bedrijfsvoering. Hierbij beperkt de Raad zich tot de hoofdlijnen van het beleid. De Raad legt jaarlijks verantwoording af over de uitvoering van zijn taken en bevoegdheden in een openbaar jaarverslag. Verder vervult de Raad van Toezicht naar de bestuurder de werkgeversrol.

Samenstelling en karakterisering Raad van Toezicht

Onze Raad van Toezicht van de bestuurstichting bestaat uit vijf leden en functioneert als een collegiaal orgaan: er worden collectief besluiten genomen waarop leden zowel collectief als individueel aanspreekbaar zijn.

Dit betekent dat:
▪ Er binnen de Raad van Toezicht sprake is van transparantie, vertrouwen en een eerlijke en open communicatie;
▪ Leden van de Raad moeten kunnen samenwerken;
▪ De Raad als eenheid naar buiten treedt;
▪ Ieder lid van de RvT zich onafhankelijk en kritisch kan opstellen, ook als hij/zij op basis van enige voordracht is benoemd;
▪ Leden van de Raad hebben zitting op persoonlijke titel en oefenen hun functie uit zonder last of ruggespraak.

Bijeenkomsten
De Raad kent een vergaderfrequentie van ongeveer 8x per jaar. Daarnaast maken leden van de Raad deel uit van commissies (Audit, Remuneratie, Onderwijs) en bezoeken zij per lid vier van onze kindcentra. Minimaal twee keer per jaar heeft de Raad overleg met het Gemeenschappelijke Overleg Orgaan. De functie van lid vergt gemiddeld een dagdeel per week.

Zittingstermijn
Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een zittingsperiode van ten hoogste vier jaren en zijn na afloop van een zittingsperiode herbenoembaar voor nogmaals een periode van maximaal vier jaar. De leden van de Raad van Toezicht treden af volgens een door de Raad van Toezicht vast te stellen rooster. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden een passende vergoeding.

Onverenigbaarheid met andere functies
Niet benoembaar als lid van de Raad van Toezicht van IJsselgraaf – SpelenderWijs zijn:
▪ Personen die in de nabije regio de functie van bestuurder vervullen bij een organisatie in de sectoren Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs en Kinderopvang;
▪ Personen die werknemer of opdrachtnemer van IJsselgraaf en/of SpelenderWijs zijn;
▪ Huidige leden van de gemeenteraden, colleges en werknemers van gemeente Doetinchem, Doesburg of Bronckhorst;
▪ Leden van het GMO, van een oudercommissie of personeelsvertegenwoordiging van SpelenderWijs en van een (gemeenschappelijke)medezeggenschapsraad van IJsselgraaf;
▪ Daarnaast personen die een zodanige andere functie vervullen dat lidmaatschap van de RvT kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van deze functie met het belang van de stichting, dan wel tot ongewenste vermenging van belangen, dan wel strijdigheid met de codes Goed Bestuur en Goed Toezicht PO en KOV.

Gespreksleidraad

Tot slot, om een beeld te krijgen van het functioneren en de rolopvatting van onze toekomstige collega, gaan we graag met kandidaten in gesprek over de volgende thema’s:
▪ Maatschappelijke inbreng – van buiten naar binnen
▪ Ambassadeurschap – van binnen naar buiten
▪ Richting geven en strategisch denken
▪ Brede professionaliteit en beschikbaarheid
▪ Veranderingsbereidheid en leerbaarheid
▪ Aanspreken en bereid zijn om aangesproken te worden
▪ Teamrollen